خدمات مشاور مالی تامین سرمایه دماوند طیف گسترده ای از اقدامات از انجام امور مرتبط با عرضه و پذیرش اوراق بهادار سرمایه‌ای، ارزشگذاری سهام، تهیه و تدوین طرح تجاری، تعهد پذیره نویسی سهام و مشاوره تملیک و ادغام را شامل می شود.