ضرورت و اهمیت تعهد خرید سهام

تعهد خرید سهام، تعهد شخص حقوق ثالث (معمولاً شرکت تأمین سرمایه) برای خرید سهامی است که ظرف مهلت عرضه عمومی و اولیه به فروش نرسیده باشد. با انعقاد قرارداد تعهد خرید سهام، عرضه‌کننده سهام از فروش تمامی عرضه سهام خود در عرضه اولیه اطمینان می‌یابد. بدین ترتیب، در صورت خریداری نشدن همه سهام توسط عموم سرمایه‌گذاران، متعهد خرید سهام تا سقف تعهد خود، اقدام به خریداری نمودن سهام فروش نرفته می‌نماید.

  • تأمین سرمایه دماوند تاکنون متعهد خرید سهام شرکت­‌هایبین­المللی توسعه صنایع و معادن غدیر، ریل پرداز نوآفرین و فروسیلیسیم خمین، گروه مالی شهر، خمیر مایه رضوی، صبافولاد خلیج فارس و تامین سرمایه کاردان در عرضه اولیه بوده است.

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

ریل پرداز نوآفرین

گروه مالی شهر

فروسیلیسیم خمین

خمیر مایه رضوی

صبا فولاد خلیج فارس