تامین مالی

تامین مالی بنگاه های اقتصادی از بازار سرمایه با توجه به مزایایی که نسبت به بازار پول دارد، در سال های اخیر مورد توجه مدیران بخش های خصوصی و دولتی قرار گرفته، دماوند با ارائه طیف گسترده ای از خدمات مشاوره ای و حرفه ای در زمینه انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک همچون صکوک اجاره، مرابحه و غیره به عنوان مشاوری امین و حرفه ای یاری رسان مدیران خوشفکری خواهد بود که در پی ایجاد تغییرات مثبت و تامین مالی با کمترین هزینه و بیشترین راندمان در مجموعه خود هستند.

با تأمین سرمایه دماوند، در ارتباط باشید