حجم کل اوراق منتشر شده:

229 هزار میلیارد ریال

تأمین مالی مبتنی بر بدهی فرآیندی است که شرکت‌ها منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق استقراض وجوه از منابع خارج از شرکت تأمین می‌نمایند. تأمین مالی مبتنی بر بدهی شامل انتشار اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، مشارکت، منفعت، مضاربه، خرید دین، رهنی، تبعی و سلف است. از جمله مزایای تامین مالی مبتنی بر بدهی ایجاد سپر مالیاتی و حفظ درصد مالکیت سهامداران  است.

اوراق مرابحه منتشر شده

ناشر: ایران ترانسفو

میزان انتشار: 5 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان

ناشر: پدیده شیمی غرب

انتشار: 5 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان

ناشر: مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک

انتشار: 5 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

متعهد پذیره نویس و بازارگران

ناشر: اتومبیل سازی فردا 

انتشار: 5 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان

ناشر: فولاد آلیاژی ایران 

انتشار: 20 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان

ناشر: مجتمع فولاد غدیر نی ریز

میزان انتشار: 10 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان

ناشر: گروه مالی شهر

میزان انتشار: 3 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان

ناشر: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران

میزان انتشار: 3 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان

ناشر: تولیدی طب پلاستیک نوین

میزان انتشار:  هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان

اوراق اجاره سهام منتشر شده

ناشر: پترول (گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمیخلیج فارس)

میزان انتشار: 10 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاوره عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان

ناشر: شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

میزان انتشار: 27 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان

ناشر: سرمایه گذاری صبا تامین

میزان انتشار: 19 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

متعهد پذیره نویس و بازرگردان

ناشر: شرکت سرمایه گذاری غدیر

میزان انتشار: 20 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاوره عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان

ناشر: شرکت فولاد مبارکه

میزان انتشار: 5 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

متعهد پذیره نویس و بازارگردان

ناشر: ارزش آفرینان فدک

میزان انتشار: 4 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاوره عرضه، متعهد پذیره نویسو بازرگردان

اوراق تبعی منتشر شده

ناشر: شرکت سرمایه‌­گذاری امین توان آفرین ساز 

میزان انتشار: ۷ هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاوره عرضه و متعهد پذیره نویس

ناشر: شرکت سرمایه گذاری غدیر

میزان انتشار: 2 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

متعهد پذیره نویس

ناشر: شرکت سرمایه گذاری اهداف 

میزان انتشار: 5 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

 متعهد پذیره نویس

ناشر: شرکت سرمایه گذاری بهمن

میزان انتشار: 8 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاور عرضه و متعهد پذیره نویس

اوراق اجاره منتشر شده

ناشر: شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

میزان انتشار: 11.5 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

متعهد پذیره نویس و بازارگردان

ناشر: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

میزان انتشار: 7.5 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

متعهد پذیره نویس و بازارگردان

ناشر: شرکت مخابرات ایران

میزان انتشار: 5 هزار میلیارد ریال

رکن اجرایی تامین سرمایه دماوند:

مشاور عرضه و متعهد پذیره نویس