کسب بیش از 15درصد بازدهی در 6ماهه

حفظ ارزش دماوند در بازده 3ماه و 6ماهه در راس جدول بازدهی قرار گرفته استصندوق حفظ ارزش دماوند، از نوع سهامی و به صورت صدور ابطالی است. این صندوق بعنوان اولین صندوق مبتنی بر مشتقات بازار سرمایه در تاریخ 30مهر 1402فعالیت خود را شروع کرده است.وضعیت این صندوق، نشان دهنده آن است که تقریبا از […]