پذیره نویسی موفقیت آمیز صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند با موفقیت انجام شد و پنجمین صندوق شرکت تامین سرمایه دماوند یک گام به آغاز فعالیت خود نزدیک تر شد.

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند با موفقیت انجام شد و پنجمین صندوق شرکت تامین سرمایه دماوند یک گام به آغاز فعالیت خود نزدیک تر شد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند، مدیر و ضامن نقد شوندگی این صندوق، شرکت تامین سرمایه دماوند بوده و همچنین دو صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند و صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارغوان نیز به زودی پذیره نویسی خواهند شد.

لازم به ذکر است، در حال حاضر ۴ صندوق تأمین سرمایه دماوند با دارايی ۱۳۵ هزار میلیارد ریال فعالیت دارند و صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند پنجمین صندوق تأمین سرمایه دماوند است.

پنجمین صندوق سرمایه گذاری تامین سرمایه دماوند از نوع صدور و ابطالی است و چهار صندوق دیگر تماوند یعنی صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند(درآمد ثابت) با نماد سپیدما، صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند(سهامی) با نماد اوج، صندوق سرمایه گذاری گنبد مینای دماوند (مختلط قابل معامله) با نماد گنبد، صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند فعال می باشند و موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت(مختص اوراق دولتی)ندای ماندگار دماوند و صندوق سرمایه گذاری جسورانه نیز صادر شده و این دو صندوق نیز به زودی پذیره نویسی خواهند شد.