پرداخت نخستین سود صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند

امروز ۲۱ شهریور نخستین سود صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند برای دوره منتهی به ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ به حساب سرمایه گذاران واریز شد.

امروز ۲۱ شهریور نخستین سود صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند برای دوره منتهی به ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ به حساب سرمایه گذاران واریز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه دماوند، سود این صندوق ۲۱.۷٪خواهد بود که در صورت سرمایه گذاری مجدد سودهای پرداختی در صندوق، نرخ سود سالانه برابر ۲۴٪خواهد بود.سرمایه گذاری آنلاین در واحدهای صندوق از طریق سامانه اورنگ دماوند به نشانی http://owrang.damavand-ib.ir قابل انجام است.

لازم به ذکر است، ۵ صندوق تأمین سرمایه دماوند با دارایی تحت مدیریت ۱۴۰ هزار میلیارد ریال فعال بوده و ۳ صندوق جسورانه ارغوان، صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند و صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم نیلی دماوند نیز به زودی پذیره نویسی خواهند شد.