٪۲۲.۲۵ نرخ پرداخت سود صندوق صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند

سود یک ماه منتهی به 20 آبان ماه 1401 صندوق سرمایه گذاری شکوه اوج دماوند با نرخ 22.25% (24.91%موثر سالیانه در صورت سرمایه گذاری مجدد) امروز به حساب سرمایه گذاران واریز شد.

سود یک ماه منتهی به 20 آبان ماه 1401 صندوق سرمایه گذاری شکوه اوج دماوند با نرخ 22.25% (24.91%موثر سالیانه در صورت سرمایه گذاری مجدد) امروز به حساب سرمایه گذاران واریز شد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند، تامین سرمایه دماوند به عنوان ضامن نقدشوندگی و مدیر صندوق سرمایه گذاری صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند از واریزی سود آبان ماه این صندوق خبر داد.

سود یک ماه منتهی به 20 آبان ماه 1401 صندوق سرمایه گذاری شکوه اوج دماوند با نرخ 22.25% (24.91%موثر سالیانه در صورت سرمایه گذاری مجدد) امروز به حساب سرمایه گذاران واریز شد.

صندوق سرمایه گذاری شکوه اوج دماوند  ۲۱ هر ماه سود را از طریق شماره حساب اعلام شده نزد سجام به حساب سرمایه گذاران خود واریز می کند.امکان سرمایه گذاری آنلاین ازطریق سامانه معاملات اورنگ دماوند با مراجعه به تارنمای www.owrang.damavand-ib.ir فراهم می باشد.