مدیران اجرایی

رسول عشیری
مدیر سرمایه گذاری
مهدی خاکپور
معاونت تامین مالی
محمد علی جلالی
معاونت مالی، منابع انسانی و پشتیبانی
ندا نعمتیان
رییس اداره امور اجرایی صندوق های سرمایه گذاری
رویا میرزایی
رییس اداره تامین مالی
رویا عبادی
رئیس اداره حسابداری
آزاده شکری
رییس اداره خدمات مالی
یاسر محمودی جم
رئیس اداره امور مالی صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری

با تأمین سرمایه دماوند، در ارتباط باشید