صورت مالی 9ماهه منتهی به 1403/03/31 شرکت تامین سرمایه دماوند در سامانه کدال منتشر شد.

گزارش صورت مالی دماوند از رشد 56درصدی سود خالص این شرکت به نسبت دوره مشابه قبل حکایت دارد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند و بر اساس گزارش صورت مالی 9ماهه منتهی به 1403/03/31، سود سرمایه گذاری شرکت رشد ١٧٠ درصدی داشته است.
که نشان دهنده سرمایه گذاری های مبتنی بر تحلیل این مجموعه است.