در حال حاضر صندوقهای سرمایه گذاری درآمدثابت قابل معامله سپید دماوند با نماد”سپیدما”، سهامی قابل معامله اوج دماوند با نماد”اوج”، مختلط قابل معامله گنبد مینای دماوند با نماد “گنبد” و صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند فعالیت دارند و دو صندوق سرمایه گذاری صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند و صندوق ندای ماندگار دماوند(مختص اوراق دولتی) نیز در آستانه پذیره نویسی قرار دارند.
همچنین مدیریت بزرگترین صندوق جسورانه کشور با نماد “ارغوان” نیز بر عهده تامین سرمایه دماوند است.

شما می‌توانید با کلیک بر روی هر صندوق به صفحه توضیحات آن صندوق هدایت شوید