رزومه آقای حجت اله انصاری

آقای حجت اله انصاری دانش آموخته دکترای مالی از دانشگاه تهران هستند، ایشان در حال حاضر در کنار تدریس دروس مالی و تالیف، ترجمه و تدوین مقاله های متعدد در این زمینه، به عنوان مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره تامین سرمایه دماوند فعالیت دارند. وی پیش از این به عنوان مدیرعامل در شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر، شرکت سرمایه گذاری بهمن، شرکت مدیریت توسعه گوهران امید حضور داشته اند، عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری جامی،شرکت سرمایه گذاری ارشک، شرکت کارگزاری بهمن، شرکت سرمایه گذاری ارزش افرینان، شرکت لیزینگ اریادنا از دیگر سوابق مدیریتی ایشان است. همچنین ایشان در شرکت سرمایه گذاری امید، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان در پست های مختلف از جمله مدیر تامین مالی و سرمایه گذاری حضور داشته اند.

با تأمین سرمایه دماوند، در ارتباط باشید