48 ٪

گروه مالی نماد غدیر و شرکت‌های تابعه

4.72 ٪

شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا

4.17 ٪

شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر

2.07 ٪

شرکت سرمایه‌گذاری آذر

هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا

35 ٪

شرکت سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات

4.84 ٪

شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم

4.46 ٪

شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان

1.04 ٪

گروه مالی نماد غدیر و شرکت‌های تابعه

48 ٪

هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا

35 ٪

شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات

4.84 ٪

شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا

4.72 ٪

شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم

4.46 ٪

شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر

4.17 ٪

شرکت سرمایه‌گذاری آذر

2.07 ٪

شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان

1.04 ٪