انتشار موفقیت آمیز ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره

پذیره نویسی ۲۰،۰۰۰ هزار میلیارد ریالی اوراق اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با موفقیت انجام شد و تامین سرمایه دماوند در مجموع با انتشار 41 هزار و 500 میلیارد ریال انتشار اوراق در رتبه دوم تامین مالی در سال 1401 در بین شرکت های تامین سرمایه قرار گیرد.

پذیره نویسی ۲۰،۰۰۰ هزار میلیارد ریالی اوراق اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با موفقیت انجام شد و تامین سرمایه دماوند در مجموع با انتشار 41 هزار و 500 میلیارد ریال انتشار اوراق در رتبه دوم تامین مالی در سال 1401 در بین شرکت های تامین سرمایه قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه دماوند، امروز سه شنبه هجدهم مرداد ماه ۱۴۰۱، سومین تامین مالی سال جاری این شرکت با انتشار ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره با موفقیت انجام شد.

متعهد پذیره نویس و بازارگردان اوراق اجاره ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریالی “شرکت تامین سرمایه دماوند” است. مدت اوراق ۴ ساله و دوره پرداخت سود اوراق هر ۳ ماه یکبار بوده، این اوراق با هدف تامین سرمایه در گردش به منظور خرید سهام شرکت گهر زمین و به پشتوانه توثیق پرتفوی از سهام منتشر می شود.
تامین سرمایه دماوند از ابتدای فعالیت تاکنون ۹۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق انتشار اوراق انجام داده است. همچنین تامین سرمایه دماوند از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون با انتشار ۴۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق در رتبه دوم تامین مالی در بین شرکت های تامین سرمایه قرار دارد.