مدیران اجرایی

مهدی صالحی
مدیر مهندسی مالی و ریسک
مهدی خاکپور
معاونت تامین مالی
محمد علی جلالی
معاونت مالی، منابع انسانی و پشتیبانی
حسین بابایی
مدیر امور مالی و اجرایی صندوق های سرمایه گذاری
رویا عبادی
مدیر مالی
رویا میرزایی
مدیر تامین مالی
فاطمه مشایخی
مدیر روابط عمومی
آزاده شکری
مدیر خدمات مالی
مهدی منوچهری
مدیر سرمایه گذاری
احسان جوینده پور
مدیر عملیات بازار بدهی و مشتقه
مهران فولادی
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
محسن عزیزی
رئیس پشتیبانی

با تأمین سرمایه دماوند، در ارتباط باشید