مدیران اجرایی

رسول عشیری
مدیر عملیات بازار بدهی و مشتقه
مهدی خاکپور
معاونت تامین مالی
محمد علی جلالی
معاونت مالی، منابع انسانی و پشتیبانی
ندا نعمتیان
مدیر امور اجرایی صندوق های سرمایه گذاری
رویا عبادی
مدیر مالی
رویا میرزایی
مدیر تامین مالی
مریم کاشانی
مدیر سرمایه گذاری
آزاده شکری
مدیر خدمات مالی
یاسر محمودی جم
رئیس اداره امور مالی صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری
مهران فولادی
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
محسن عزیزی
رئیس پشتیبانی

با تأمین سرمایه دماوند، در ارتباط باشید