مدیران اجرایی

رسول عشیری
مدیر سرمایه گذاری
مهدی خاکپور
معاونت تامین مالی
محمد علی جلالی
معاونت مالی، منابع انسانی و پشتیبانی
ندا نعمتیان
رییس اداره امور اجرایی صندوق های سرمایه گذاری
رویا عبادی
رئیس اداره حسابداری
رویا میرزایی
رییس اداره تامین مالی
مریم کاشانی
رئیس اداره تحلیل
آزاده شکری
رییس اداره خدمات مالی
یاسر محمودی جم
رئیس اداره امور مالی صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری

با تأمین سرمایه دماوند، در ارتباط باشید