رزومه آقای میثم فدایی واحد

آقای میثم فدائی واحد دانش آموخته دکترای مالی از دانشگاه علامه طباطباپی(ره) می باشند، ایشان به عنوان مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره تامین سرمایه دماوند فعالیت دارند. وی پیش از این به عنوان مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، همچنین مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشته اند.

با تأمین سرمایه دماوند، در ارتباط باشید