هیأت مدیره

میلاد فروغی
نایب رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره
حسن پورعبدالهیان
رئیس و عضو غیر موظف هیات مدیره
میثم فدائی واحد
مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره
 رحیم اسماعیلی دانا
عضو غیرموظف هیات مدیره
مجید آزادی
عضو غیرموظف هیات مدیره