هیأت مدیره

حجت اله انصاری
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
حسن پورعبدالهیان
رئیس و عضو غیر موظف هیات مدیره
محمد سجاد سیاهکارزاده
عضو غیر موظف هیات مدیره
مصطفی سوری
عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی و توسعه سازمانی
میلاد فروغی
نائب رئیس و عضو غیر موظف هیات مدیره

با تأمین سرمایه دماوند، در ارتباط باشید